Teologia - studia jednolite magisterskie

Informacje ogólne o kierunku Teologia

ZASADY REKRUTACJI

Teologia, studia stacjonarne

Teologia, studia niestacjonarne

MATERIAŁY NA EGZAMIN DLA KIERUNKU TEOLOGIA
 1. Przedstawienie  przez  kandydata  wypowiedzi  na  wylosowany  temat  z  zakresu  nauki religii szkoły ponadgimnazjalnej (oceniany w skali od 0 do 45 punktów)

Zakres materiału:

 • Wiara w jednego Boga.
 • Jezus Chrystus Bóg-Człowiek; Odkupiciel, Założyciel Kościoła.
 • Upadek człowieka i jego cel ostateczny.
 • Podstawowe wiadomości o Piśmie Świętym.
 • Pozorny konflikt nauki i wiary.
 • Pismo Święte Księgą narodu wybranego.
 • Rok Kościoła jako uobecnianie historii zbawienia.
 • Duch Święty działający w człowieku.
 • Maryja, Matka Chrystusa i Matka Kościoła.
 • Eucharystia sakramentem Miłości.
 • Sakramenty w życiu chrześcijanina.
 • Modlitwa w życiu chrześcijanina.
 • Elementy liturgii Kościoła domowego.
 • Życie społeczne chrześcijan.
 • Chrześcijanin wobec zagadnienia bioetyki i etyki małżeńskiej.
 • Dialog ekumeniczny w Kościele - najważniejsze wyznania chrześcijańskie.
 • Religie świata a chrześcijaństwo.
 • Główne wydarzenia z historii Kościoła powszechnego w Europie.
 • Główne wydarzenia z historii Kościoła w Polsce.
 • Historia i struktura mojej diecezji.