Przeniesienia z innych uczelni

Studenci, którzy są aktualnie na liście studentów innego Wydziału Teologicznego w Polsce

1. Studenci mogą zostać przyjęci na odpowiedni rok studiów na zasadzie przeniesienia (bez procedury rekrutacyjnej) na podstawie i zasadach określonych w:

  • Art. 69 i 85 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. 2018 poz. 1668 (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583, 655, 682, 807) oraz
  • § 2, 47-50 Regulamin studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tekst ujednolicony na podstawie Uchwały nr 222/2018/2019 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz Uchwały nr 296/2018/2019 Senatu UAM z dnia 29 czerwca 2019 r. oraz Uchwały nr 210/2021/2022 Senatu UAM z dnia 25 kwietnia 2022 r.)

Link do Regulaminu studiów: https://amu.edu.pl/studenci/przewodnik_studenta/regulamin-studiow

2. Należy złożyć następujące dokumenty:

  • podanie do Dziekana Wydziału Teologicznego UAM z prośbą o przyjęcie w poczet studentów Wydziału Teologicznego UAM,
  • pisemną zgodę dziekana dotychczasowego Wydziału na przejście na studia na WT UAM,
  • dokumentację zawierającą wykaz zaliczonych przedmiotów z ilością godzin, uzyskaną oceną i punktami ECTS (jeśli były stosowane),
  • sylabusy zaliczonych wcześniej przedmiotów
  • formularz osobowy
Termin składania dokumentów:

do 20 września 2023 r.

Miejsce składania dokumentów:

Biuro Obsługi Studentów Wydziału Teologicznego UAM, ul. Wieżowa 2/4, 61-111 Poznań