Doktorat z teologii

Teologia, to nauka związana z uniwersytetem do samych jego początków. Także i dziś jej obecność na uniwersytetach jest bardzo potrzebna. Wpisana w obszar nauk humanistycznych zachowuje swoją specyfikę i wyraża się w różnych specjalnościach tworzących bardzo różnorodną dyscyplinę nauki teologiczne. Dzięki obecności na uniwersytetach teologia uzyskuje możliwość wchodzenia w interdyscyplinarny dialog z różnymi dziedzinami nauki.

„Szkoły teologii odnawiają się poprzez praktykę rozeznawania i dialogiczny sposób działania, zdolny do stworzenia odpowiedniego klimatu duchowego i praktyki intelektualnej. Chodzi o dialog zarówno w stawianiu problemów, jak i wspólnym poszukiwaniu dróg rozwiązań” (Papież Franciszek).
Dialog, interdyscyplinarność i szeroki zakres obszarów badawczych to cechy charakterystyczne studiów doktoranckich w dyscyplinie nauki teologiczne oferowanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczy kandydatów którzy:

1) przygotowali rozprawę doktorską w trybie kształcenia doktorantów

2) ubiegają się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Kontakt

Wydział Teologiczny

61-111 Poznań, ul. Wieżowa 2/4

Kierownik studiów doktoranckich: ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak (mpolak@amu.edu.pl)

Obsługą administracyjną zajmuje się Pani

mgr Anna Zys

e-mail: zysa@amu.edu.pl

tel. +48-61-829-25-53