Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne

Wydział Teologiczny

61-111 Poznań, ul. Wieżowa 2/4
tel: +48-61-829-25-58
e-mail: boswt@amu.edu.pl

Wszelkie pytanie proszę kierować na adres boswt@amu.edu.pl

Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Jolanta Kurosz (kurosz@amu.edu.pl)

Zajęcia na studiach podyplomowych w semestrze letnim rozpoczną się  1 marca 2024 (online) i 2 marca 2024  (stacjonarnie na Wydziale Teologicznym).

Plany zajęć – semestr letni 2023/2024

Warunki rekrutacji
 1. Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 18.07.2023 r.  do 21.09.2023 r.
 2. Kandydat zamieszcza w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK skany wymaganych dokumentów:
  1. skan podpisanego podania (wygenerowany w systemie IRK) o przyjęcie na studia podyplomowe,
  2. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 3. kopia suplementu lub zaświadczenia o przygotowaniu pedagogicznym (jeśli kandydat posiada uprawnienia do nauczania innego przedmiotu).
 4. Rozpatrywane będą̨ tylko dokumenty kompletne.
 5. Po zamknięciu rekrutacji (21.09.2023 r.) Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Teologicznego podejmie decyzję o przyjęciu kandydatów na studia.
 6. Osoby, które otrzymały w systemie status „przyjęty na studia” zostały oficjalnie przyjęte na studia podyplomowe, dlatego w przypadku rezygnacji należy do 15.10.2023 złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Teologicznego formularz dot. rezygnacji ze studiów (wniosek – rezygnacja ze studiów). Brak spełnienia tego warunku skutkuje naliczeniem przez system, opłat za pierwszy semestr.
 7. Dziekan może podjąć́ decyzję o zawieszeniu Studiów w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby uczestników.
 8. Opłata uiszczana za semestr studiów wynosi 1500 zł.

Podania i wnioski

Zasady korespondencji elektronicznej

Wszelkie e-maile należy wysyłać do BOS na adres boswt@amu.edu.pl - KONIECZNIE w tytule  zaznaczyć  SPTK.

E-mail tylko z konta  uczelnianego – wymóg ogólnouniwersytecki.