Zasady złożenia pracy dyplomowej  na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu

 1. Student przesyła „oświadczenie o zakończeniu sesji egzaminacyjnej” do ks. Dziekana poprzez system USOSweb. Zakładka dla studenta -> podania -> złóż nowe podanie.
  Treść oświadczenia:

  Informuję, że zamknąłem sesję egzaminacyjną. Oświadczam, że w USOSweb zostały wpisane wszystkie oceny uzyskane przeze mnie w roku akademickim 20../20.., oraz potwierdzam ich zgodność. Proszę o ich rozliczenie i zakończenie etapu studiów.
  Podpis i numer albumu.

 2. Student po uzyskaniu w systemie statusu „Absolwent przed dyplomem” przesyła mailowo do BOSu (boswt@amu.edu.pl) oraz do wiadomości promotora (z poczty @st.amu.edu.pl) gotowość złożenia pracy dyplomowej w systemie APD o następującej treści:

  Niniejszym przekazuję dane dotyczące pracy dyplomowej:
  tytuł pracy dyplomowej…,
  Imię i Nazwisko promotora….
  Jednocześnie oświadczam, że praca została zaakceptowana przez promotora.
  Proszę o otwarcie APD.
  Podpis i numer albumu.

  Przykład:

  Wzór maila
 3. Student wprowadza obowiązkowo do systemu APD (https://apd.amu.edu.pl):
  • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim (max. 300 znaków);
  • streszczenie pracy w języku polskim i w języku angielskim (max. 4000 znaków);
  • słowa kluczowe w języku polskim i w języku angielskim (max. 1000 znaków);
  • zatwierdza w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej:

   „Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności prawnej, że przypisanie sobie w pracy dyplomowej autorstwa istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego stanowi podstawę stwierdzenia nieważności postępowania administracyjnego w sprawie nadania tytułu zawodowego oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera ona treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, a przy jej pisaniu, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystano z pomocy innych osób.";

  • wersję elektroniczną pracy w postaci jednego pliku w formacie pdf; jeżeli praca zawiera załączniki to należy je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7z).

   UWAGA! Od 7.09.2020 r. nie należy w pracy zamieszczać żadnych oświadczeń (o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i całkowitej zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną)!

  • w systemie APD Student ma wgląd w recenzje zamieszczone przez oceniających jego pracę.
 4. Absolwent przed odbiorem dyplomu:
  • rozlicza się w bibliotekach z wypożyczonych książek. Zwraca wydziałową kartę biblioteczną. Obiegówka od 1.01.2022 r. jest w formie elektronicznej;
  • wnosi opłatę za dyplom - zgodną z obowiązującymi przepisami - na indywidualne konto podane w USOSweb –> dla wszystkich -> Płatności (model FK). Nie dotyczy studentów rozpoczynających studia po roku akademickim 2019/20. Jeśli opłata została uiszczona w ciągu ostatnich 3 dni roboczych składa w Biurze Obsługi Studentów dowód wpłaty za dyplom.