Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej

Wydział Teologiczny

61-111 Poznań, ul. Wieżowa 2/4
tel: +48-61-829-25-58
e-mail: boswt@amu.edu.pl

Wszelkie pytanie proszę kierować na adres boswt@amu.edu.pl

Kierownik studiów: prof. UAM dr hab. Jolanta Kurosz (kurosz@amu.edu.pl)

W roku akademickim 2023/2024 Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej nie zostaną uruchomione.

Informacje ogólne

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytorycznie do nauczania przedmiotu religia w przedszkolach, z wyjątkiem przedszkoli specjalnych, zgodnie z zakresem podstawy programowej nauczania religii.

Dwusemestralne Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

Warunki rekrutacji

 1. Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 18.07.2023 r. do 21.09.2023 r.
 2. Kandydat zamieszcza w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata IRK skany wymaganych dokumentów:
  1. skan podpisanego podania (wygenerowany w systemie IRK) o przyjęcie na studia podyplomowe,
  2. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
 3. Rozpatrywane będą tylko dokumenty kompletne.
 4. Po zamknięciu rekrutacji (21.09.2023 r.) Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Teologicznego podejmie decyzję o przyjęciu kandydatów na studia.
 5. Osoby, które otrzymały w systemie status „przyjęty na studia” zostały oficjalnie przyjęte na studia podyplomowe, dlatego w przypadku rezygnacji należy do 15.10.2023 złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Teologicznego formularz dot. rezygnacji ze studiów (wniosek – rezygnacja ze studiów). Brak spełnienia tego warunku skutkuje naliczeniem przez system, opłat za pierwszy semestr.
 6. Dziekan może podjąć́ decyzję o zawieszeniu Studiów w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby uczestników.
 7. Opłata uiszczana za semestr studiów wynosi 1500 zł.

Sylwetka absolwenta z informacją o kwalifikacjach i uprawnieniach, które uzyska absolwent studiów podyplomowych:

Absolwent Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej będzie przygotowany do skutecznego prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu religii w przedszkolu, wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego uczniów przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych.

Będzie zgodnie z wskazaniami dydaktyki badać i oceniać osiągnięcia uczniów oraz własną praktykę. Będzie przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu religii.

Będzie przygotowany do kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym oraz podejmowania doskonalenia kompetencji zawodowych. Absolwent powinien wykazywać się wysokim osobistym etosem życia, wrażliwością etyczną na problemy społeczne i religijne, zdolnością aplikacji wiedzy do konkretnych sfer życia.

Podania i wnioski

Regulaminy i zarządzenia

Zasady korespondencji elektronicznej

Wszelkie e-maile należy wysyłać do BOS na adres boswt@amu.edu.pl - KONIECZNIE w tytule  zaznaczyć  SPKP.

E-mail tylko z konta  uczelnianego – wymóg ogólnouniwersytecki.